proti - to be online
Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz Politykę prywatności.
KIM JESTEŚMY?
Tworzymy zespół posiadający szerokie i różnorodne doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego, zarówno dla klientów biznesowych jak i osób fizycznych. Umożliwia nam to kompleksowe podejście do analizowanych problemów i przygotowanie rekomendacji, które uwzględniają szeroki kontekst sprawy i jej ewentualne konsekwencje.

Nasza wieloletnia praktyka obejmuje zarówno doradztwo prawne realizowane w ramach struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych jak i świadczenie zewnętrznej obsługi prawnej. Doskonale znamy zatem zasady funkcjonowania i problemy związane z działalnością biznesową. Pozwala nam to opracowywać i wdrażać skuteczne i praktyczne rozwiązania, uwzględniające rzeczywiste potrzeby naszych klientów. Doskonale zdajemy sobie sprawę jak ważne jest wzajemne zaufanie.
GWARANTUJEMY
JASNE I DOSTOSOWANE DO PAŃSTWA OCZEKIWAŃ
ZASADY WSPÓŁPRACY
JAK MOŻEMY POMÓC?
Oferta Kancelarii dla klientów biznesowych
OFERTA DLA KLIENTÓW
BIZNESOWYCH
Nieuczciwa konkurencja
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Sprawy z zakresu: rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorcy, nieuczciwej reklamy, podobieństwa produktów i oznaczeń, nieuczciwego posługiwania się renomą
Wszelkie roszczenia związane z naruszeniem zakazu konkurencji
Prawo własności intelektualnej
Prawna ochrona znaków towarowych
Reprezentowanie w sprawach związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej
Umowy dotyczące przenoszenia praw autorskich i pokrewnych
Doradztwo na rzecz branż IT, agencji marketingowych i e-commerce
Własność intelektualna w Internecie
Prawo prasowe i reklamy
Ochrona dóbr osobistych
Sporządzanie sprostowań
Opiniowanie reklam i treści prasowych pod kontem zgodności z przepisami prawa
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
Kompleksowe doradztwo prawne w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych
Zakładanie, przekształcanie i rozwiązywanie spółek handlowych
Obsługa prawna zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wierzycieli lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy
Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy działalności
Spory korporacyjne pomiędzy wspólnikami
Zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców
Doradztwo w zakresie zagadnień prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
Doradztwo w zakresie prawa wekslowego
Zastępstwo prawne
Dochodzenie roszczeń związanych z działalnością gospodarczą
Reprezentowanie podmiotów gospodarczych w procesach sądowych
Reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed Krajową Izbą Gospodarczą
zastępstwo prawne w postępowaniach egzekucyjnych
Nieruchomości
Usługi prawne związane z nabywaniem, zbywaniem oraz obciążaniem nieruchomości
Pomoc prawna przy regulowaniu stanu prawnego nieruchomości
Oferta Kancelarii dla osób fizycznych
OFERTA DLA OSÓB
FIZYCZNYCH
Prawo rodzinne
rozwód, separacja
pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
alimenty
rozdzielność majątkowa
podział majątku wspólnego
ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
Prawo spadkowe
stwierdzenie nabycia spadku
zachowek
dział spadku
uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
ZESPÓŁ
WERONIKA JELIŃSKA - radca prawny - Warszawa
WERONIKA JELIŃSKA
radca prawny

Założycielka kancelarii.

Posiada 15 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego. W 2010 r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskała tytuł radcy prawnego.

Przez ponad 13 lat  zatrudniona była jako prawnik wewnętrzny w średnich i dużych korporacjach, dzięki czemu dogłębnie poznała zasady funkcjonowania i problemy związane z działalnością biznesową. Doskonale zdaje sobie sprawę jak istotne, w stale zmieniających się realiach prawnych, jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorcom i osobom wchodzącym w skład ich organów, pozwalające im na skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej.

Posiada obszerną praktykę w zakresie prowadzenia negocjacji prawno – biznesowych, tworzenia i weryfikacji umów związanych z działalnością gospodarczą oraz opracowywaniu i wdrażaniu procedur prawnych dla przedsiębiorstw.  Zajmuje się prowadzeniem postępowań sądowych związanych z działalnością gospodarczą oraz szeroko pojętym prawem cywilnym  . Uczestniczyła w komisjach związanych ze zwalczaniem mobbingu i dyskryminacji, reprezentowała pracodawców w procesach karnych i cywilnych związanych z oszustwami pracowniczymi, brała udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi. Od wielu lat szczególnie interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii.

Prowadzi blog dotyczący prawa autorskiego i prawa nowych technologii pt. prawowswiecietworcow.pl. Prowadzi doradztwo prawne i reprezentuje strony w postępowaniach sądowych w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego

Świadczy pomoc prawną w języku polskim i w języku angielskim.


TOMASZ KRAŚNIEWSKI - radca prawny - Warszawa
TOMASZ KRAŚNIEWSKI
radca prawny

W czasie ponad 20 lat praktyki zawodowej pozostawał zatrudniony lub współpracował z kancelariami prawnymi, przedsiębiorcami, w tym spółkami giełdowymi, organizacjami społecznymi i syndykami masy upadłości.  Posiada bogate doświadczenie w  zakresie doradztwa prawnego, dotyczącego szeroko pojętej działalności gospodarczej w całym cyklu funkcjonowania podmiotów gospodarczych w tym w sferze prawa korporacyjnego, przygotowywania i negocjowania umów,  prawa wekslowego, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa zamówień publicznych oraz świadczenia zastępstwa prawnego w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

W 2010 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskał tytuł radcy prawnego. Od 2011 r. prowadzi Kancelarię Prawną specjalizującą się w  doradztwie prawnym dla przedsiębiorców oraz zastępstwie prawnym przed Sądami powszechnymi i  Krajową Izbą Odwoławczą.
 
Jego zainteresowania zawodowe obejmują przede wszystkim stosunki zobowiązaniowe, prawo wekslowe oraz proces cywilny.

Świadczy pomoc prawną w języku polskim i w języku angielskim.

ZASADY ROZLICZEŃ
Zasady współpracy są każdorazowo ustalane z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Kancelarię w oparciu o jeden z poniższych systemów:

Według stawek godzinowych.
Wynagrodzenie według stawek godzinowych z uwzględnieniem rzeczywistego nakładu czasu pracy Kancelarii.

Jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe.
Jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe za konkretną sprawę, z uwzględnieniem przewidywanego nakładu czasu pracy oraz stopnia złożoności sprawy.

Comiesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.
Comiesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w przypadku stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, z uwzględnieniem ustalonego zakresu świadczonych usług.

Wskazane formy wynagrodzenia mogą zostać uzupełnione o tzw. premię za sukces (success fee), która płatna jest jedynie w wypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.
KONTAKT
SIEDZIBA
Kancelaria Radcy Prawnego
WERONIKA JELIŃSKA
Jelińska - Kancelaria Prawna - Warszawa
Tel. 501 166 456
ul. Limanowskiego 30B lok. 18, 02-943 Warszawa (Sadyba), filia ul. Fryderyka Joliot-Curie 28 lok. 1, 02-645 Warszawa (górny Mokotów, w okolicy Odyńca i Puławskiej)
NIP: 525 224 96 29